Aanmelding

Als een basisschool externe zorg vraagt voor een leerling kan dat via het zorgloket van het nieuw gevormde samenwerkingsverband Kind op 1. Hebben ouders en basisschool, samen met het Zorgloket bepaald dat een leerling beter kan worden opgevangen binnen een school voor speciaal basisonderwijs dan op een reguliere basisschool, dan volgt een nog nader uit te werken procedure. Hierin wordt bepaald of de leerling toelaatbaar wordt geacht. Er wordt gekeken welke onderwijsbehoeften de leerling nodig heeft. Over het algemeen is er sprake van ernstige problemen op de volgende gebieden:

  • Op didactisch gebied: leerproblemen en /of leerstoornissen
  • Op cognitief gebied
  • Op sociaal- emotioneel gebied
  • Omstandigheden van overige aard

Bovenstaande gebieden staan vaak niet op zichzelf, maar vertonen onderlinge samenhang. Voor nog niet schoolgaande kleuters van o.a. Centrum voor Dagbehandeling voor Kinderen (voorheen MKD), peuterplusgroepen, St. Marie, peutergroep Auris, etc., loopt het aanmeldingstraject ook via het Zorgloket.


Het observatiecentrum voor jonge kinderen

Met de invoering van Passend Onderwijs is er behoefte aan goede observatiemogelijkheden voor de allerjongsten met speciale onderwijsbehoeften binnen het basisonderwijs. Zo is het idee voor het Observatiecentrum Jonge Kind ontstaan. De leeftijd van de leerlingen die in aanmerking komen voor het Observatiecentrum Jonge Kind ligt rond de vier en vijf jaar. Leerlingen binnen het observatiecentrum worden gevolgd en begeleid volgens de richtlijnen van handelingsgericht werken, waarin de onderwijsbehoeften centraal staan. Het observatiecentrum heeft in die zin een zeer open karakter; d.m.v. het formuleren van de onderwijsbehoeften kan een advies gegeven worden welke vorm van onderwijs (regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) het beste aansluit bij de betreffende leerling. 


De aanmelding en toelating voor het Observatiecentrum Jonge Kind verloopt ook via het Zorgloket van het samenwerkingsverband Kind op 1 en altijd voor de duur van één jaar.