Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad ( M.R.) van De Tweern bestaat uit minimaal 6 leden. Drie leden vormen de vertegenwoordiging van de ouders en overige drie leden vertegenwoordigen het personeel van de school. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Over een aantal zaken moet het bestuur instemming of advies aan de MR vragen. Deze staan beschreven in het Medezeggenschapsreglement. Het reglement kan door ouders ter inzage worden opgevraagd.
Onderwerpen waarover de MR zich buigt, zijn o.a. het schoolplan, de schoolgids met het vakantierooster, het zorgplan en de formatie. Regelmatig staat in de nieuwsbrief waar de MR zich op dat moment mee bezig houdt. De MR is bevoegd tot het bespreken van alles wat voor het reilen en zeilen op de Tweern belangrijk is.


Verder wordt er elk jaar een jaarverslag gemaakt dat via de website van de Tweern ingezien kan worden. Voor meer informatie kan er ook tussentijds met één van de leden contact opgenomen worden.


De huidige leden zijn namens de ouders:

  • Mevr. Leonie Dominicus 
  • Mevr. Anneke Leeffers
  • Mevr. Judith Koole


Namens het personeel:

  • Dhr. Léon Andeweg (voorzitter)
  • Mevr. Linda Bogaert
  •  Dhr. Joeri Boonman


Gesprekspartner namens de directie:

  • Dhr. Theo Quaak