Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad ( M.R.) van De Tweern bestaat uit minimaal 6 leden. Drie leden vormen de vertegenwoordiging van de ouders en overige drie leden vertegenwoordigen het personeel van de school. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Over een aantal zaken moet het bestuur instemming of advies aan de MR vragen. Deze staan beschreven in het Medezeggenschapsreglement. Het reglement kan door ouders ter inzage worden opgevraagd.
Onderwerpen waarover de MR zich buigt, zijn o.a. het schoolplan, de schoolgids met het vakantierooster, het zorgplan en de formatie. Regelmatig staat in de nieuwsbrief waar de MR zich op dat moment mee bezig houdt. De MR is bevoegd tot het bespreken van alles wat voor het reilen en zeilen op de Tweern belangrijk is.


Verder wordt er elk jaar een jaarverslag gemaakt. Voor meer informatie kan er ook tussentijds met één van de leden contact opgenomen worden.

Ook kunt u voor meer informatie en/of vragen contact opnemen met de Léon Andeweg (voorzitter MR) d.m.v. een mail te sturen naar: l.andeweg@respont.nl