Jaarverslag MR 2016-2017

Jaarverslag Medezeggenschapsraad SBO De Tweern 2016/ 2017.

 

De MR van de Tweern heeft in het schooljaar 2016/2017 zes keer vergaderd. Een aantal keer heeft de MR een deel van de vergadering zonder de adviseur overlegd. De MR-leden ervaren allen het overleg met de directeur als zeer informatief, waardevol en prettig, maar als er behoefte aan is, wordt er voorafgaand of na de vergadering intern MR-overleg gevoerd. Over het formatieplan heeft de personeelsgeleding van de MR apart vooroverleg gehad.

In febr. 2017 hebben Wim, Robin en Herma de nascholingsavond voor MR-leden over de nieuwe Wet op Medezeggenschap Scholen gevolgd.

In het afgelopen jaar zijn er een aantal ledenwisselingen geweest binnen de MR. Marija Wisse is per aug. 2016 op het Springtij gaan werken, Brigitte Ravenstein is gestopt, omdat haar zoon in juli 2016 van school ging en Karin Nonnekes is per aug. 2017 met vervroegd pensioen gegaan. De vacatures zijn met enige moeite en na persoonlijke benaderingen nu weer opgevuld, zodat de samenstelling van de MR er als volgt uitziet:

Personeelsgeleding: Oudergeleding:
Herma Koel (voorzitter) Sija van Baalen
Wim Voogdt (secretaris) Robin Vinke
Linda Bogaert (per 9-10-2017) Anneke Leeffers
Overlegpartner namens de directie: Theo Quaak (directeur)


Afvaardiging in GMR:

Personeel: Wim Voogdt
Ouders: Robin Vinke

 

Belangrijke punten die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest:

  1. Invulling vacatures MR
  2. Plannen voor opzetten structuurgroep op de Tweern
  3. Begroting
  4. Schoolformatieplan 2017/2018
  5. Aanpassing schooltijd
  6. Vakantierooster en extra vrije dagen

 

Hieronder een korte toelichting bij de punten:

 1. Invulling vacatures MR

Afgelopen jaar bleek het niet mee te vallen om kandidaten te vinden voor een functie in de MR. Na meerdere oproepen en persoonlijke benadering van mensen is het inmiddels gelukt om de MR weer volledig bezet te krijgen.


2. Plannen structuurgroep de Tweern

De MR heeft de plannen voor het opzetten van een structuurgroep per sept. ’17 mede gevolgd. Het samenwerkingsverband heeft de vraag gesteld aan de Tweern en neemt de volledige bekostiging voor 1 leerkracht en 1 assistent van € 145.000,- voor z’n rekening en dit valt dus niet onder de begroting van de Tweern. Er is een vacature opengesteld; internen en externen kunnen reageren. MR heeft positief geadviseerd.


3. Begroting

In de vergadering van november is de MR akkoord gegaan met de voorgestelde begroting. Een minimale taakstelling van € 15.000,- voor het jaar 2017.


4. Schoolformatieplan

Voor het schooljaar 2017/2018 is er geen sprake meer van boventalligheid. Er waren zelfs een aantal vacatures, mede door vertrek van Karin Nonnekes en Robert van Oosten (tijdelijk voor 1 jaar voor 0,8 fte naar Terneuzen) en het niet verlengen van tijdelijke contracten. Hierdoor het komend schooljaar een aantal nieuwe gezichten onder het personeel en een toename van het aantal full-timers voor de klas. PMR akkoord.

 

5. Aanpassing schooltijd          

Het vorig jaar ingevoerde GTR wordt algemeen als positief ervaren. Een kleine aanpassing van de eindtijd van de schooldag van 14.00 uur naar 14.05 uur ivm. afstemming taxivervoer met de Deltaschool. Dat betekent per week 25 min. extra onderwijstijd. Hierdoor 3 extra vrije dagen voor de kinderen. MR heeft instemming verleend.


6. Vakantierooster en extra vrije dagen  

Vakantierooster volgt het provinciaal advies. De 3 bovengenoemde extra vrije dagen worden in 2018 achter de 2-weekse meivakantie geplakt in de week van Hemelvaartsdag. Hierdoor is de meivakantie 2018 voor leerlingen 3 weken. Voor leerkrachten zijn het 3 flexwerkdagen. Voor schooljaar 2017/2018 zijn er –mede op verzoek van ouders- minder vrije studiedagen ingepland. Er zijn een aantal scholingsmiddagen voor personeel na 14.00 uur ingepland.                                       

MR heeft instemming verleend. 

 

Jaarverslag gemaakt door voorzitter MR,

Herma Koel.

23-10-2017.