Jaarverslag MR 2017-2018

Jaarverslag   Medezeggenschapsraad  SBO   De Tweern    2017 / 2018

 

De MR heeft in het schooljaar 2017/2018 zes keer vergaderd.

In januari 2018 heeft Dhr. Robin Vinke (lid van de oudergeleding ) zijn MR-lidmaatschap opgegeven.

Na een oproep aan ouders via de nieuwsbrief van de school heeft                

Mevr. Leonie Dominicus (moeder van Foort uit O5) zich als enige kandidaat aangemeld en zo rechtstreeks de vacature in de oudergeleding opgevuld.

Daarmee is de samenstelling van de MR in juni 2018 als volgt:

Personeelsgeleding:                                                            Oudergeleding:

Herma Koel(voorzitter) per 1-9-2018 vacature.                      Sija van Baalen

Wim Voogdt (secretaris)                                                         Anneke Leeffers

Linda Bogaert                                                                         Leonie Dominicus

Overlegpartner namens directie: Theo Quaak (directeur).

Dhr. Leon Andeweg heeft zich bereid verklaard de vacature in de MR per sept. 2018 over te nemen.

 

Afvaardiging in GMR:

Personeel:   Wim Voogdt

Ouders:        vacature sinds febr. 2018

 

Belangrijke punten die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest:

1.      Sterke groei leerlingaantal De Tweern

2.      Vorming IKC (Integraal Kind Centrum)

3.      Communicatie MT-personeel

4.      Huisvesting

5.      Besteding extra gelden voor werkdrukverlaging leerkrachten

6.      Parkeerproblematiek en veiligheidssituatie rondom haal-en brengtijden

7.      Vakantierooster en extra vrije dagen

  

Sterke groei leerlingaantal de Tweern

Na een aantal jaren van afnemende leerlingaantallen als gevolg van de invoering van Passend Onderwijs, was het afgelopen schooljaar de tussentijdse instroom van leerlingen erg groot, vooral in de kleuter- en onderbouwgroepen. Met als gevolg dat in januari 2018      een aantal groepen “erg vol” zat. Ouder- en personeelsgeleding  hebben in de MR hun zorg uitgesproken over deze ontwikkeling. Minder aandacht voor het individuele kind en werkdrukverhogend voor de leerkracht. Als oplossing heeft MT ervoor gekozen om vanaf januari 2018 extra onderwijsassistentie in te zetten in betreffende groepen.

Bij de formatie en groepsindeling voor het schooljaar 2018-2019 is het gelukt om bij de start van het schooljaar de onderbouwgroepen kleiner te laten starten, zodat eventuele instroom beter opgevangen kan worden. En met de extra gelden voor werkdrukverlaging hebben vrijwel alle onderbouwgroepen de gehele week een onderwijsassistent in de klas.

 

Vorming IKC

Iedere MR-vergadering heeft de directeur de MR-leden op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. MR-leden krijgen de laatste informatie en kunnen vragen stellen. De samenwerking met de Deltaschool wordt steeds intensiever en steeds meer kinderen en collega’s profiteren van de mogelijkheid om -zo nodig- hulp en expertise bij elkaar te halen en de eventuele overgang naar de andere school verloopt steeds soepeler. Komend schooljaar wordt een extra M-groep voor jonge kinderen opgestart en een extra kleuterstructuurgroep (op verzoek van SWV). Juvent lijkt nu per sept. 2018 ook zijn intrek te nemen binnen de muren van de Tweern.

 

Communicatie MT-personeel

PMR heeft steeds aangedrongen op een betere communicatie van MT met het personeel. Vooral het, in een vroeg stadium, informeren van collega’s over bepaalde ontwikkelingen of veranderingen kon beter. Afgelopen jaar heeft dat o.a. geleid tot een goed overleg met personeel over de inzet van de extra gelden voor werkdrukverlaging en de gesprekken over de formatie zijn in de meeste gevallen op tijd èn persoonlijk met collega’s gevoerd. Dit tot tevredenheid van vele personeelsleden. Ook zijn er op een aantal middagen na schooltijd onderwijscafé’s georganiseerd voor alle lesgevend personeel waarin allerlei schoolontwikkelingen worden toegelicht en besproken met elkaar.

  

Huisvesting

De school wordt steeds voller met extra groepen en de 2 groepen van Odyzee blijven nog een jaar bij ons in het gebouw (was niet helemaal ingecalculeerd) Er komen ook steeds meer externe partijen, die in dit gebouw “kantoor houden” of leerlingen extra begeleiden. Het is noodzaak om de verschillende ruimtes goed te benutten en te verdelen. De planning en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes door verschillende instanties moet komend jaar beter gecoördineerd worden, liefst door 1 persoon, en voor iedereen zichtbaar.

In de zomervakantie zal door de hele school ledverlichting worden aangebracht. Dit zal een enorme kostenbesparing opleveren de komende jaren. Ook wordt er een extra kleuterspeelpleintje gecreëerd achter de aula.

 

Besteding extra gelden werkdrukverlaging leerkrachten

MR heeft erop toegezien dat de wensen van het personeel in een vroeg stadium gepeild werden(eis van ministerie) . In goed overleg is besloten dat de € 35.000,- voor onze school komend schooljaar ingezet wordt voor meer klasse-assistenten in de onderbouw en voor extra uren vakleerkracht gym in de bovenbouw.

 

Parkeersituatie en veiligheidssituatie rondom de school 

Oudergeleding heeft aangegeven dat rondom het tijdstip van brengen en halen het parkeren een groot probleem is. Er zijn onvoldoende parkeervakken, politie gedoogt tot nu toe het parkeren buiten de vakken rondom de schooltijden, maar sommige ouders blokkeren met hun auto de doorgang voor anderen, kortom ergernis. In september is de bouw van de huizenblokken gereed en de situatie zal dan opnieuw bekeken worden. Onder de aandacht houden.

 

Vakantierooster en extra vrije dagen

Zeeuws advies wordt gevolgd. Oudergeleding heeft wijziging gevraagd in het voorstel van 2 data van studiedagen in november 2018, en voorgesteld de landelijke koningsdagviering in 2019 te volgen. MT heeft het in heroverweging genomen en heeft ermee ingestemd.

 

Jaarverslag gemaakt door voorzitter MR,

Herma Koel.

17-08-2018.