Notulen MR vergadering 12-12-2019

Notulen MR vergadering Donderdag 12 december 2019 19.30u

Aanwezig: Linda Bogaert, Joeri Boonman, Theo Quaak, Judith Koole, Leonie Dominicus (notulist)

Afwezig met kennisgeving: Leon (ziek), Anneke Leefers         

Voltallige MR, aanvang 19.30 uur

 

1. Opening door Linda om 19.34u en heet iedereen van harte welkom

 

2. Vaststelling van de agenda

Theo heeft een aantal mededelingen die hij bij punt 5 bespreekt

 

3. Notulen van 3 oktober 2019

Leonie: Luizenmoeders hoeft niet meer op de agenda

Theo aanvullend: taak van de school en indien nodig wordt de GGD ingeschakeld

Verder geen op- of aanmerkingen


4. Taakverdeling MR (secretaris en GMR)

Linda neemt de taak van secretaris op zich en is reserve-voorzitter

Leonie reserve-secretaris

GMR: Judith gaat er over nadenken

 

5. Mededelingen MT

 • Te veel aanbod om iedereen een plek te geven, vooral in de kleuters, minimaal een groep extra per 1 februari, maar onmogelijk in verband met ruimtegebrek. Nu al 3 x nee moeten verkopen.
 • Gebouw achter De Tweern, is gekocht door iemand die óók verbinding heeft met De Tweern. Wellicht kan De Tweern daar een deel van huren om Kibeo of Juvent daar te plaatsen, dat geeft ruimte voor school.
 • Staking 30 en 31 januari puur om statement te maken naar mensengebrek, het gaat niet persé om geld
 • Er komen meer werkdrukgelden; € 99,- per leerling komt erbij op een bedrag van € 35.000,- -/- € 40.000,- wat er al was als werkdrukgeld. Dat geld moet in het lopende schooljaar op, die extra € 99,- mag overgeheveld worden naar 2020-2021. Nu wordt het geld gebruikt voor een extra onderwijsassistent en en een extra gymleerkracht, zodat de leerkracht ontlast wordt.

 

6. Begroting

De begroting wordt toegelicht, maar verder niet genotuleerd ivm betrouwbare informatie. Wanneer de begroting officieel is vastgesteld volgt er een officieel document naar de MR.


7. Management rapportage

 • Judith: een groep 8 leerling krijgt geen vervoer meer, tenzij aangetoond nodig (pag.9), Theo legt het uit
 • L12-docent; docenten zitten in L11, docenten met meer verantwoording, voorheen IB-ers zijn L12 geworden. Docenten van het basisonderwijs zijn L10.

 

8. IKC

 • Naamswijziging
 • Leiding
 • Financiën
 • Rolverdeling

 

9. Sollicitatiegesprekken directeur

De directeur is aangesteld


10. Schoolplan 2020-2024

Judith; Sterkte-zwakte-analyse niet sterk; IKC als onderwerp wordt gemist als kans. Theo gaat het schoolplan fine-tunen en voorleggen aan Judith en kunnen ze er samen meer vorm aan geven. Zij heeft er vanuit haar werk ook mee te maken en wilt graag meedenken.


11. Stakingsgeld

De stakingsdag is nog niet ingehouden op de stakende medewerkers, de oudergeleding van de MR adviseert het geld niet in te houden op de stakende werknemers.

 

12. Communicatie naar ouders (Parro)

 • Linda is enthousiast over Parro. Theo gaat het toetsen aan het AVG-team van Respont. Je kunt het 2 maanden gratis proberen als pilot. Voorstel: Joeri gaat bij Robert informeren morgen (13-12-2019). Robert gebruikt het al op zijn school in Terneuzen. Het tarief na de proefperiode is € 2.07 per leerling per jaar.

13. Rondvraag

Joeri: notulen eerst naar Joeri ivm AVG-test, als hij akkoord is, laat hij dat weten en kunnen ze op de website.

Leonie: wanneer is de volgende vergadering; voorkeuren dinsdag / woensdag / donderdag.

 

Voorstel data:

Dinsdag 11 februari 19.30u

Woensdag 1 april 19.30u; formatieplan wordt besproken; Robert ook aanwezig

Donderdag 4 juni; locatie volgt

 

14. Sluiting