Notulen MR vergadering 17-04-2019

Notulen MR vergadering Dinsdag 17 april 2019

Aanwezig: Linda, (voorzitter), Theo (adviseur), Wim notulen.  ouders: Leonie

 Afwezig met kennisgeving: Leon, Sija en Anneke


1. Opening:

De voorzitter opende vergadering en heette iedereen aanwezig hartelijk welkom.

 

2. Vaststelling van de agenda:

De agenda zoals die voorligt zal worden gevolgd.

Bij wat verder ter tafel komt komen de volgende punten aan de orde:

Vakantie / overzicht schooldagen De Tweern 2019 – 2020

Fruithap.

 

3. Notulen van 12 februari 2019:

De Notulen werden onder dankzegging van de maker goed gekeurd.

 

4. Mededelingen van uit het MT:

-    Formatie plan is naar het stafkantoor Respont voor 1 april gegaan

-    Maar intussen is vernomen dat er extra groepen moeten bij komen (kleuter structuurgroep en 

      nog gewone groepen), zoals het er nu naar uitziet komen er na de vakantie 26 kinderen bij. Dit

      houd in dat Odysee uit het gebouw moet zoals met de directie van Odysee en de gemeente is

      besproken. De directie van Odysee is opgedragen om actief andere ruimte te zoeken voor de

      twee klassen die in De Tweern zitten. Dit komt ook omdat er na 1-8 maar 5 kinders uit Terneuzen

      en omgeving naar de nevenvesting gaan in Terneuzen de rest blijft voorlopig in Goes.

      Voor De Tweern houd dit alles in dat men nog opzoek moet naar 3,5 fte leraar en 2 assistenten

      om dit te bemannen.

_    Delta school draait volop in IKC dus blijft binnen het gebouw van De Tweern.

_    Er is een notitie gemaakt aangaande verdere samenwerking De Tweern en Delta school deze is 15

       april aan de bestuurders van de Korre en Respont aangeboden. De MR krijgt deze ter inzage.

 

5.GMR zaken laatste vergadering (16 april 2019).

-          Professionalisering GMR dat zal worden doorgevoerd per nieuw schooljaar. Dit houd in dat

           de GMR eerst zonder de bestuurder gaat vergadering en dan later de bestuurder aanschuift.  

           Daar is binnen de GMR een werkgroep voor samen gesteld. Die werk groep gaat dit verder                             uitwerken Deze structuur kan misschien later ook binnen de MR kan worden gebruikt.

-          Evaluatie van de dienstverlening van de bedrijfsarts.

-          Planvorming 2020 – 2014 Koersplan/schoolplan

-          Reorganisatie Qwestor.

-          Werkbelevingsonderzoek op Respont niveau.

 

6. Professioneel statuut / werkverdelingsplan:

Professioneel statuut is vastgesteld en  ondertekend. Wij als MR vinden dat er bij de scholing nog wat moet worden toegevoegd. Want er staat : Voor individuele leerkrachten geld dat zij minimaal de opleiding master Sen (of vergelijkbare opleiding, zoals voormalig “speciaal onderwijs”) Moeten volgen en de bevoegdheid moeten halen om gymlessen te verzorgen. Hoe lang mag men hierover doen of binnen welke tijd moeten we het behalen. De vraag hoe we klasse assistenten scholen wordt nog nader bekeken.

Werkverdelingsplan: komt 7 mei a.s. terug in het onderwijs café. Dit plan moet nog handen en voeten krijgen en moet voor 1 augustus 2019 klaar zijn.


7. Nieuwe MR leden van uit de ouders hoe gaan we hier mee om.

We gaan proberen om in de laatste Nieuwsbrief van De Tweern het schooljaar 2018-2019 weer een advertentie te zetten voor nieuwe MR leden van uit de ouders. Dit doen we nog een keer in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Hopelijk zijn er ouders die zitting willen nemen.

 

8. Extra geld werkdruk vermindering 2019-2020:

Het extra geld de 70 euro per leerling die wordt ontvangen in het schooljaar 2019-2020 zal worden besteed om de werkdruk te verminderen. In het schooljaar 2019-2010 wordt een bedrag van 225 euro per leerling.

 

9. Uitbetaling stakingsgeld:

Staker kregen als ze lid waren van een vakbond geld uitgekeerd va de vakbond. Scholen ontvangen geld van uit het ministerie voor iedere stakingsdag per leraar. Dit is bij Respont in een pot gestort en er is niet bekent wat iedere school uit deze pot ontvangt. Als voorgaande is geregeld zal de directie het overleggen met het team wat er met dat geld moet worden gedaan.

 

10. Wat verder ter tafel komt:

Overzicht schooldagen De Tweern 2019-2020: Er werd 1 opmerking gemaakt dat de laatste dagen van de grote vakantie ook groen moeten zijn. (Achter af blijkt dat dit overzicht bestemd is voor het personeel en de ouders een geschreven overzicht te zien krijgen).

Het vakantieplan, studie dagen en flexsdagen worden op woensdag 17 april 2019 vastgesteld.

Fruithap: Er was de vraag of we de ouders kunnen verplichten om fruit / groente mee te geven naar school. De woensdag was namelijk al eens ingesteld al fruit / groente dag. Dit kan niet en werkt alleen maar averechts is uit de discussie naar voren gekomen. Wat kunnen we zelf als school doen om gezond eetgedrag te bevorderen (ivm. Ongezonde voeding en overgewicht)? Mogelijk mee doen aan schoolfruit (www.euschoolfruit.nl).

 

11. Rondvraag:

Hiervan werd geen gebruik van gemaakt.

 

De vergadering van 21 mei 2019 komt te vervallen.

De volgende vergadering is op 18 juni 2019.

 

Secretaris MR De Tweern

Wim Voogdt