Notulen MR vergadering 22 maart 2018

Notulen MR vergadering dinsdag 22 maart 2018.


Personeelsgeledingen: werd voor de vergadering besproken.

Hierbij aanwezig: Linda, Herma, Wim (notulist) Theo (adviseur)

Formatie nieuw schooljaar (2018-2019)

De formatie 2018-2019 en de criteria van inzet van De Tweern werden nader toegelicht en hier en daar voorzien van commentaar dat wordt mee genomen door de Directie. Nog geen instemming verleend. Nader overleg gewenst

 

Aanwezig: Linda, Herma (voorzitter), Theo (adviseur), Wim (notulen), Ouders, Sija, Leonie.

Afwezig met kennisgeving Anneke


1.      Opening:

- Leonie Dominicus werd welkom geheten, als nieuwe afgevaardigde van de ouders. En zal nadat zij voorgesteld is in de nieuwsbrief naar de ouders de volgende vergadering geïnstalleerd worden.


2. Vaststelling van de agenda:

- Communicatie van OR en de leerkrachten loopt niet goed. Nog niets vernomen over de kunstweek. Theo zal dit aangaande de kunstweek verzorgen met zo spoedig mogelijk een e-mail.


3. Notulen van 30 januari 2018:

- De huidige kleuter structuur groep wordt is onder gebracht in het BSO klas die het dichts bij de huidige kleuterklas grenst. Deze klas wordt in samen werking met de BSO gedeeld.

- Het samenwerkings verband wil nog een nieuwe kleuter structuur groep op de Bevelanden die vanuit de Klimopschool (Middelburg) komt. Huisvesting op Sprienke of de Tweern.

- Notulen werden onder dankzegging aan de maker goed gekeurd.


4. Mededelingen MT:

- Er zit nog steeds groei in het aantal leerlingen dat naar De Tweern wordt verwezen. Want de basisscholen slagen er niet in om deze kinderen op te vangen. Er wordt door het loket ook wel kinderen tijdelijk verwezen naar De Tweern. Jammer dat basisscholen het niet lukt om deze kinderen verschillend van oorzaak goed onderwijs te geven.

- De M klas gaat nog groeien en zal volgend jaar bestaan uit twee klassen, en ook vanwege het grote leeftijdsverschil.


5. Mededelingen GMR:

- Het verzuimpercentage blijft dalen en was in 2017 onder de 5%. Terwijl dat in 2014-2015 nog 7,5% was.

- Per mei wordt de AVG (algemene Verordening Gegevens) van kracht. Dit beperkt wat en hoe medische gegevens mogen worden vastgesteld.

- Vervangingsfonds: Respont is voornemens het vervangingsfonds om te zeten in eigen risico dragend. En optie is ook nog voor kort verzuim ERD en voor langdurige zieke bij te verzekeren. Respont wil de verandering per januari 2019 laten ingaan.

- De voortgang aan gaande Qwestor kwam nog kort aan de orde.

- Externe vertrouwenspersoon: Er zijn twee vertrouwens personen binnen Respont vrijwillig actief als er op dit gebied wat langst komt. Er stop er 1 per juli a.s. en daarvoor zal een sollicitatie procedure voor worden opgezet.

- Van uit De Tweern is er binnen de geledingen van de GMR een vacature voor en ouder, Wim gaat nader bekijken hoe we dit op gaan lossen aangaande de regelementen


6. Huisvesting komend schooljaar (Odyzee, extra M Groep, kleuterlokaal en BSO:

- MKD/Juvent komt in augustus in het eerste lokaal na de directie kamer samen met Juvent en eventuele Middelburgse groep kleuters.

- Odyzee Zeeuws Vlaanderen daar zijn de klassen er voor klaar maar de gemeentes zijn nog niet overtuigt van de noodzaak, en willen het nog een jaar uitstellen. Als de leerlingen in Zeeuws Vlaanderen blijven dan krijgt Odyzee wat meer lokalen vrij in het gebouw hier in Kloetinge zodat de twee klassen van uit De Tweern hier weer naar toe kunnen. Dan heeft De Tweern voldoende ruimte om alles wat huisvesting betreft op te lossen. Hier over wordt a.s. dinsdag 27 maart over verder gepraat.

- De twee M groepen zouden dan de vrij komende ruimtes van Odyzee moeten innemen. (even afwachten wat de uitkomst is van boven genoemde)

- De twee nieuwe kleuterklassen en het kleine lokaaltje en het kantoor in de kleuterhal daar worden in de meivakantie harde vloeren ingelegd (zoals in de gangen van De Tweern) wegens de hygiëne.


7. Informatie formatie volgend schooljaar:

- Er werken binnen De Tweern nog medewerker(sters) op tijdelijke - of detacheringsbasis die komend schooljaar ook nog nodig zijn. Wellicht om te zetten in vaste contracten. En in volle klassen zijn ook extra medewerkers nodig, en zal door het loket ook ondersteund worden.

- Van uit Qwestor komen er ook nog medewerkers vrij die een onderwijsbevoegdheid hebben, maar jarenlang niet voor de klas hebben gestaan. Nog onduidelijk of zij via gedwongen overplaatsing als leerkracht bij de scholen toegevoegd worden.


8. Budget werkdruk vermindering per augustus 2018:

- De scholen en besturen voor primair onderwijs, met een afschrift aan de MR hebben een brief gehad van ministerie van Onderwijs aangaande extra middelen werkdruk. In het schooljaar 2018-2019 is per leerling 155 euro beschikbaar en kan in de volgende schooljaren oplopen tot 430 euro per leerlingen.

- Het team van De Tweern moet gehoord worden en mag suggesties doen, daarna maakt het MT een bestedingsplan hoe de middelen ingezet gaan worden. En daar heeft de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht op de besteding van de extra middelen voor aanpak werkdruk die voor betreffende schooljaar per school (BRIN-niveau) beschikbaar wordt gesteld voor de vermindering van de werkdruk. Wordt op 28 maar a.s. in het onderwijs café besproken, en op de agenda gezet van de volgende MR vergadering.


9. Wat verder ter tafel komt:

- Vakantierooster voor 2018-2019. Als De Tweern gaan we mee met het Zeeuwse advies. Dat houd in dat de voorjaars vakantie afwijkt van het landelijke advies. De week na het weekend van Carnaval is het bij ons voorjaarsvakantie.  Alle andere vakanties zijn in het Zeeuwse advies gelijk. Alle MR leden zijn tevreden over het voorgestelde maar verwachten nog wel de verdeling van de studie dagen. En dat er studie dagen voor een bepaalde vakantie worden gezet. De indeling zal bij de volgende vergadering aan de orde komen.

- De led verlichting daar is men mee bezig. Er is een site waar aangeven staat dat led verlichting te dimmen is en dat dan wat rustiger overkomt. De naam van de site wordt naar de MR leden gestuurd.

- Parkeerbeleid rondom de school is er niet. Parking RWS en docenten is uitsluitend voor docenten. Iedereen wil zo veel mogelijk en zo dicht mogelijk bij de school staan, maar als men een klein eind je wil en kan lopen is er parkeergelegenheid voldoende. De directie zal hierover met de gemeente in gesprek gaan.

- Vergader datums: 23 mei 2018 wordt gewijzigd in 22 mei 2018. De vergadering van 25 juni 2018 blijft ongewijzigd.


10. Rondvraag:

- Schoonmaak gaat beter, maar blijft een aandacht punt.

- Qwestor is te vinden in de Naussalaan in Goes

- Aan Leonie werd gevraagd hoe ze de vergadering vond. Ze vond het informatief en interessant en wil dit wel doen. Daarna deed zij nog een uitgebreid voorstellings rondje.

- We gaan nadenken hoe dit moet worden gecommuniceerd in de nieuwsbrief van april van De Tweern.

- Naar aanleiding van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevens) zal als men foto’s op de website zet beter moeten op letten en het vooraf vragen aan de ouders die het betreft.


11. Sluiting:

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 21.30 gesloten onder dankzegging voor een ieder zijn inzet.

  

Secretaris Wim Voogdt