Notulen MR vergadering 25-06-2018

Notulen MR vergadering maandag 25 juni 2018,

Aanwezig: Linda, Herma (voorzitter), Theo (adviseur), Wim notulen, ouders: Sija, Leonie en Anneke.

1. Opening:

De voorzitter opende vergadering en heette iedereen aanwezig hartelijk welkom.

 

2. Vaststelling van de agenda:

De agenda zoals deze voorligt zal worden gevolgd.

 

3. Notulen van 22 mei 2018:

De notulen na wat taalkundige aanpassingen onder dank zegging van de maker goed gekeurd.

Linda zal er op toezien dat alle MR leden in de nieuwsbrief van september met bijlage zich voorstellen met een kort stukje en een foto.

 

4. Mededelingen MT:

Het MT krijgt een complimentje dat het personeelsplaatje met bijbehorende groepsindeling er goed uitziet, en mooi op tijd klaar is.

De dijk die naast de school ligt wordt afgegraven en daar voor in de plaats komt een nieuw schoolplein voor de kleuters.

De school wordt geheel in de LED verlichting gezet in de vakantie.

Bij iedere ingang en uitgang worden nieuw schoonloop tegels gelegd.

Odyzee verhuist naar de toren.

Er komt nog een nieuwe kleuterstructuurgroep bij die nog meer aandacht nodig heeft.

 

 5. Mededelingen GMR:

- De GMR Respont heeft de laatste vergadering van het schooljaar vergaderd in DE Tweern.

- Vooraf hadden de twee voorzitters overleg met 3 leden van de Raad van Toezicht (RvT).

- De procedure werd besproken voor het werven van twee nieuwe leden voor de RvT. Twee leden                     van de RvT zijn opgestapt omdat ze nog op een andere scholen gemeenschap de zelfde functie vervullen en dat mag niet volgens de wet.

- De aanwezige leden van de RvT hebben ook nog een gedeelte van de GMR vergadering mee

  gemaakt.

- Het jaarverslag GMR-en werd besproken en goed gekeurd.

- Voor de perioden 2018/2019 heeft de gehele GMR gekozen voor een technisch voorzitter.

- Het vergaderschema en de plaats waar de GMR vergaderd 2018/2019 is vastgesteld.

- Jaarverslag Respont werd inhoudelijk bekeken en besproken door de GMR.

- Lief en leedregeling is op kleine details gewijzigd, en werd daarna met instemming goedgekeurd.

- Verzuim cijfer jan-april 2018 werden nader bekeken.

- Vervangingsbeleid: de ontwikkelingen werden besproken.

- AVG: beleid gebruik beeldmateriaal – beleidsstuk werd besproken en nader toegelicht. 

 

6. Managementrapportage jan-april 2018:

De managementrapportage werd nader toegelicht en bij verschillende punten wat nader bekeken.

 

7 Informatie formatie volgend schooljaar:

De formatie is voor het schooljaar 2018/2019 rond. We starten in augustus 2018 met 35 vaste medewerker waar van 5 nieuwe medewerkers die hoofdzakelijk in de onderbouw komen te werken.

Over het algemeen zijn de groepen kleine geworden.

 

8. Budget werkdruk vermindering per augustus 2018:

Met het team is afgesproken om het budget als volgt in te zetten:

1. Extra onderwijsassistent uren voor alle groepen behalve de 6 hoogste groepen.

2. Extra gymuur door vakleerkracht voor de hoogste 6 bovenbouw groepen.

Na een korte discussie kan de PMR met dit voorstel instemmen.

 

9. Huisvesting volgend schooljaar van allerlei groepen en interne verhuizing:

De verhuizing binnen het gebouw is in volle gang, kantoren worden leeg gehaald andere kantoren worden weer ingericht. Odyzee verhuist binnen kort naar de toren ook de huidige M groep gaat dan verhuizen. In de onderbouw wordt een lokaal opnieuw ingericht.

 

10. Vacature PMR (Herma) per september 2018, kandidaat gevonden:

Er waren twee kandidaten voor de vacature. Maar in onderling overleg is er een kandidaat uit gerold.

Dat was  voor de MR fijn want zodoende moesten er geen verkiezingen worden gehouden.

Léon Andeweg gaat namens het personeel van de Tweern de MR vanaf september versterken en zal dan worden geïnstalleerd. Hierna worden de functies her verdeeld binnen de MR.

 

11. Wat verder ter tafel komt:

De volgend vergadering van de MR is op dinsdag 25 september om 19.30 uur in De Tweern, dan zal ook de invulling wat betreft verdere datums aangaande de vergaderingen vast gesteld worden.

 

12. Rondvraag:

Waarom moeten de kinderen de schoenen uit als ze binnen komen in de school?

Dit is op de Annefrank school ingevoerd, en is al  die jaren zo gebleven en nooit meer over gesproken. De schoenen klinken niet op de harde vloeren, en de harde vloeren en de vloerbedekking is minder aan slijtage onder hevig.

Hierna werd geen gebruik meer gemaakt de rondvraag.

 

13. Sluiting:

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inzet, en wenst iedereen een goede vakantie.

 

 Wim Voogdt

Notulist.