Notulen MR vergadering 29-11-2017

Notulen MR vergadering woensdag 29 november 2017

 

Aanwezig: Linda, Herma (voorzitter), Theo (adviseur), Wim (notulen), Ouder Anneke, afwezig zonder kennisgeving Robin, met kennisgeving afwezig Sija.

 

PMR deel:

1 Criteria van inzet van de teamleden per mei 2018,

Wij als personeel vertegenwoordiging hebben aan de hand van een stuk dat is in de middag voorafgaand aan de vergadering is uitgereikt gesproken over de ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van De Tweern per mei 2018. PMR heeft gevraagd om deze plannen aan het voltallige personeel voor te leggen en uit te leggen. Na gehoord te hebben wat personeel ervan vind, zal PMR zich uitspreken.

 

Voltallige MR,

1.  Opening en vaststelling agenda,

- Er wordt gesproken over het parkeren in de omgeving van de school. Tijdens het ingaan en uitgaan van de school wordt het parkeren buiten de vakken nog gedoogt, maar tijdens de overige uren moet men binnen de parkeer vakken staan want anders wordt er bekeurt, afgelopen week zijn er verschillende waarschuwingen aangezegd.

- Verder geen nieuwe punten.


2.. Notulen van 9 oktober 2017.

- Pagina 2, GMR vergadering van 13 februari 2018 wordt 6 februari 2018.

- De GMR vergadering van 19 juni 2018 wordt gehouden op De Tweern.


 3.  Mededelingen MT,

- Overleg met MKD dagbehandeling loopt erg stroef. Wanneer kommen ze binnen het gebouw? De intentie is nu na de kerstvakantie. En gaan dan overdag 3 dagen het lokaal van de BSO gebruiken dat zo dicht bij de kleutergroepen ligt.

- Dit jaar wordt er een kerstdiner gehouden in de klassen, verzorgd door OR. Kerstontbijt op vrijdag morgen vervalt dan. Teven zal er vóór het kerst diner in de Gymzaal kerstliederen worden gezongen. Ook zal er een kleine verkoop plaats vinden.


4. Mededelingen GMR,

- De raad van toezicht vraagt de GMR-en advies ten aanzien van het volgende voornemen: Er wordt een (nieuwe) arbeidsovereenkomst aangegaan met dhr. Hut middels een functiecontract voor de duur van 5 jaar (1maart 2018 – 1 maart 2023). Hierop hebben de GMR-en positief op geadviseerd

- Wim Voogdt is met algemene goedvinding van de GMR SBO/(V)SO voorzitter van deze GMR geworden.

- Aanpassing regeling andere functie licht voor aangaande instemming en dit werd door de gehele GMR gedaan.

- Beleid collegiale audits en kwaliteitskaarten werd ter advisering voor gelegd. Na nog wat toelichting werd door de gehele GMR een positief advies uitgebracht.

- Jaarplan 2018 werd ter advisering voorgelegd. Na wat toelichting werd dit door de gehele GMR een positief advies uitgebracht.

- Overplaatsingsbeleid werd ter instemming aan de gehele GMR voorgelegd, en er werd positief op ingestemd.


5. Concept jaarverslag 2016 – 2017 MR,

- Hier op waren geen opmerkingen, en werd goed gekeurd onder dankzegging van de maker.


6. De begroting 2018 van De Tweern,

- De begroting voor 2018 ligt nog op het stafkantoor en daar is een kleine aanpassing in aangebracht zodat deze op 0 is uitgekomen. De overige leden van de MR kunnen hier mee uit de voeten en men zal er mee instemmen of adviseren.


7. Het jaarplan 2018,

- Het jaarplan 2018 voor De Tweern is nog niet gemaakt. Maar zo gauw dit ter beschikking is krijgt de MR dit ter inzage per mail. (eind December 2017)


8. De IKC intentieverklaring, wat houd het IKC+ in,

- Doel is dat kinderen zo goed mogelijk worden opgevangen tijdens de school uren.

Dat alle hulp dat het kind nodig heeft binnen de school kan worden genoten. Dit alles zal door een stuurgroep worden aangestuurd.


9. Wat verder ter  tafel komt,

- De schoonmaak in de Bovenbouw (toren) is erg onder de maat. De directie is daar van op de hoogte en houd dit nauw lettend in de gaten.

- Agressie op het schoolplein valt de laatste maanden op. Er wordt voorgesteld kinderen die dit vervelend vinden wat eerder naar binnen te laten komen zodat ze in de klas rustig kunnen kleuren in de klas. Dit zal worden voorgelegd aan het gehele team in een team vergadering.

- Dan werd aan de leden van de MR het zakboek medezeggenschap WMS uit gedeeld. Deze waren op 7 februari 2017 besteld en vandaag geleverd, na een -tal telefoontjes want alles wat mis kan lopen was hierop van toepassing.

- Staken op 12 december 2017 hier heeft zich maar 1 persoon gemeld, dus de school blijft gewoon open zo het er nu naar uitziet.

- Stemming OPT lid van het samenwerkingsverband Kind op 1/o3 Oosterschelde. Het stemmen werd tijdens de vergadering geprobeerd maar mislukte, de voorzitter zal dit op een ander moment als nog een keer proberen en stemmen, dit alles onder goedkeuring van de andere MR leden.

 

10. Rondvraag,

- Hiervan werd geen gebruik gemaakt


11. Sluiting.

- De vergadering werd door de voorzitter gesloten om 21.30 uur onder dankzegging en inbreng van een ieder die aanwezig was.

 

Secretaris Wim Voogdt