Notulen MR vergadering januari 2018

Notulen MR vergadering dinsdag 30 januari 2018.

 

Aanwezig: Linda, Herma (voorzitter), Theo (adviseur), Wim (notulen), ouder Sija

Afwezig met kennisgeving Anneke


1. Opening en vaststelling agenda

- Robin Vinke heeft te kennen gegeven dat hij wil stoppen als lid van de MR. Er is gevraagd of hij dit schriftelijk wil bevestigen, is tot op de dag van vandaag nog niet gebeurd

- Wat verder ter tafel komt: Cursus MR en GMR, Parkeerbeleid en zwemmen vanuit de school.


2. Notulen van 29 november 2017.

- De begroting 2018 van De Tweern zal schriftelijk positief geadviseerd worden

- Schoonmaak in de toren is nog steeds onder de maat. (heeft de volle aandacht Theo en Wim)

- Gymzaal moet wat meer worden geswifferd.


3. Mededelingen van het MT

- De klassen 3,4,5 en ook de kleuters breiden erg uit vanwege het nieuwe aanbod van kinderen. Deze klassen worden uitgebreid met klasse-assistenten. Om een nieuwe klas te formeren kan niet want het niveau is zeer verschillend. Dit alles zal bespreekbaar worden gemaakt in de TV van a.s. maandag.

- Er komt nog een nieuwe M-groep bij omdat in de huidige klas veel leeftijdverschil is. Dit alles wordt na de grote vakantie gerealiseerd.

- Het samenwerkingsverband wil nog een nieuwe kleuter structuurgroep.

- De huidige kleuter structuurgroep wordt onder gebracht in het BSO klas die het dichtst bij de huidige kleuterklas grenst. Deze klas wordt in samen werking met de BSO gedeeld.

- Het MKD komt nu pas na de grote vakantie. De BSO zal waarschijnlijk moeten krimpen vanwege huisvesting.

- Wat betreft ziekte binnen het team zijn er best wel grote problemen aangaande de zieke leraressen, want deze zijn langdurig ziek en vervanging is haast niet te krijgen.

A.S. woensdag wordt dit besproken met de teamleden van die het betreft.

- Voor 1 team lid dat ziek is heeft men misschien langdurige vervanging.

- Kunstweken: Op maandag 5 februari 2018 komt de or hierover bijeen om hierover plannen te maken. De expositie is op 29 maart 2018 met het thema dieren.


4. Mededelingen GMR

- De GMR komt pas bijeen op 6 februari 2018.


5. Jaarplan 2018 De Tweern versie januari 2018, en twee bijlagen

- Jaarplan 1 punt 5 adjunct overgaand naar teamleider daar zal op Respont niveau over beslist worden maar dat houdt wel in als Robert weer 5 dagen komt werken op De Tweern deze zal moeten solliciteren naar teamleider. 

- Tijdelijke aanstelling dit vergt geen sollicitatie procedure, Aanstelling voor langere termijn wel een sollicitatie procedure.

- Lerarenondersteuner komt overeen met pedagogisch medewerker en die heeft meer expertise op het gebied van gedrag.

- Er zijn 3 vaste toelatingsmomenten, na de zomervakantie en kerstvakantie en op 1 april.

- De functie van IB-er is miv dit schooljaar aan de orde en is een functie met aparte afvloeiing. Wat in de functie beschrijving staat (Theo verstuurd deze naar de MR Leden).

- Voorstelling van nieuwe medewerkers per e-mail (graag met foto).

- Groepsgrootte ook bespreekbaar maken in de TV van a.s maandag.

- Compensatie geven aan de leraren die grote groepen hebben, dit om meerdere administratieve werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

- Alle teamleden (die dat nog niet hebben gedaan) volgen de Training meldcode, een online training. Er zal hierover nog een mail worden verzonden.


6. Huisvesting komend schooljaar (Odyzee, extra groep, kleuter lokaal en Bso?)

- Als Odyzee het volgend schooljaar niet meer terug komt dan hebben we meer ruimte. Mocht Odyzee blijven met 2 klassen dan denken we er over om ze naar boven in de toren te laten verhuizen. Want er is zo als er naar uitziet maar 2 klassen schoolverlaters.

- De komende maanden zal één van de bovenstaande plaatjes verder worden uitgewerkt.

- Alle klaslokalen in de kleutergang willen we de vloeren van vloerbedekking ontdoen en een harde vloer in laten leggen.


7. MR-actie (over toenemende groepsgrootte in de loop van het schooljaar) richting Stafkantoor

- Is al aan de orde geweest.


8. Vacature oudergeleding> hoe aanpakken

- Een oproep plaatsen in de eerst volgende nieuwsbrief die uitkomt (februari 2018). Actie Herma

- Mogelijke verkiezingen hier voor op de oudercontactmiddagen en avond. (beginnend op de middag van 12 maart 2018)

- De volgende MR vergadering is 22 maart 2018, kunnen we kijken naar de uitslag.


9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

- Er zijn door de GMR een cursussen/workschops aangeboden voor 3 april 2018. Wie van de MR leden die deze wil volgen kan zich bij de secretaris opgeven. En deze zal het verder verzorgen.

- Parkeerbeleid is nog een groot vraagstuk wordt het gedoogd tijdens het ophalen van de leerlingen of niet? De directie wil graag weten of er bekeurd wordt, zo wel dan moet men contact opnemen met de directie en dan wordt het nader bekeken.

- Bij het schoolzwemmen worden er ander normen gehanteerd als bij een particuliere zwemschool, is dit bespreekbaar. Ja maar pas als bij een van de twee zweminstituten een diploma is behaald. Let wel goed op het schoolzwemmen alleen voor De Tweern, want de gemeente Goes geef hier geld voor.

- Een opmerking was dat het kerstpakket dat men kon uitzoeken en moest betalen met de bon soms niet in verhouding was wat men had verwacht. Ook de opmerking werd gedaan dat bij ziekte de verzendkosten nogal hoog waren.


10. Sluiting

- De vergadering werd door de voorzitter gesloten om 21.30 uur onder dankzegging en inbreng van een ieder die aanwezig was.


Secretaris Wim Voogdt